Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

2023.09.12.

Iskolánk 2023-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskoláját érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

 • Sakk-logika, mint önálló tantárgy az 1-4. évfolyamon
 • Diákok a Földért és a jövőért (A lét a tét)
 • Játékkavalkád – tanulást segítő játékgyűjtemény
 • "Szövegelő matematika"
 • Ki játszik velem? – Tematikus sportdélután

Kapcsolattartó: Györfiné Pados Hajnalka
Telefon: +36 30 866 9493
Email: padoshajni@gmail.com

Jó gyakorlatok bemutatása

Sakk-logika, mint önálló tantárgy az 1-4. évfolyamon

 • célja: Játékos tanuláson keresztül sokoldalúan fejleszteni a tanulók intellektuális és szociális képességét, mely hosszú távon elősegíti a tanulmányi eredmények javulását.
 • célcsoport: 1-4. évfolyam
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jógyakorlat rövid leírása: A sakk-logika tantárgy olyan nevelési-oktatási-fejlesztési területekre fókuszál, amelyek elsősorban a sakk játékrendszere köré épülnek. A tanterv szinkronban halad a NAT-ban meghatározott kompetenciafejlesztési céljaival. A helyi tantervünk heti egy órára kínál évfolyamonként kidolgozott, egymásra épülő tematikus terveket. A tantárgyban a matematika, a környezetismeret, a magyar és a tanulás-módszertani ismeretek úgy ötvöződnek, hogy a program épít a tanulók előzetes ismereteire és komplex módon segíti az intenzív készség-és képességfejlesztést.

A sakk egy szellemi szabályjáték, ezért kiválóan alkalmas a társakkal való közös játék örömének megtapasztalására és a gyermekek játékkultúrájának kialakítására. A sakkjátékon keresztül a tanulók cselekvőmódon, saját képességeiknek és tudásuknak megfelelő szinten vesznek részt a tanulási folyamatban, ezáltal a tantárgy kifejezetten alkalmas arra, hogy a diákok egyéni üteméhez igazodjon.

 • jógyakorlat alkalmazási területei: Olyan kulcskompetenciákat fejleszt, mint a logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség, szabálytudat, az összefüggések keresése, a következmények vállalása, az önuralom, a memóriafejlesztés, a digitális gondolkodás, a lényeg kiemelése, együttműködés, a társas kapcsolatok fejlődése. Kiváló lehetőséget ad a tantárgyi koncentrációra, a differenciálásra és a tehetséggondozásra.
 • jógyakorlat megosztásának formája: programismertetés, előadás, bemutató óra, óraelemzés, műhelyfoglalkozás
 • A jó gyakorlat
 • humán-erőforrás igénye: innovatív szemléletű pedagógusok, továbbképzés elvégzése
 • eszközigénye: tankönyv, munkafüzet, sakk készlet, projektor, laptop
 • és időigénye: heti 1 óra

Diákok a Földért és a jövőért (A lét a tét)

 • célja: Az energia válságok és a globális környezetszennyezés hatásainak következtében kiemelt fontosságúvá vált a diákok olyan fiatallá nevelése, akik tudatosan gondolkoznak az emberiség és a Föld jövőjével kapcsolatban. A végső cél a

fenntartható fejlődés, környezetvédelem tudatosítása, szemléletformálás az általános iskolában.

 • célcsoport: 7-8. évfolyam
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jógyakorlat rövid leírása: A program célja, hogy a tanulókban nagyobb hangsúllyal tudatosítsuk a fenntarthatóság fontosságát. Fontosnak érezzük, hogy a diákok komplexebben lássák a klímaváltozásban rejlő legfontosabb problémákat. Gimnáziumba tovább tanuló diákoknak jó alapot biztosít a fenntarthatóság tantárgyhoz is. A fenti célok elérése a természettudományos tantárgyakban megismert témákhoz kapcsolódó lexikális ismereteket felhasználva, érzékenyítésen, az egyéni felelősség megértésén, szemléletformáláson, gyakorlati tapasztalatokon keresztül történik. A fenntartható fejlődés kapcsán az önfenntartó természet, fogyasztási és kikapcsolódási szokások, egészségmegőrzés környezettudatosan, lakókörnyezet, szabadidő, közlekedés és a jövőkép-alakítás témákat járjuk körbe szakköri keretek között. A jógyakorlat alapjául Doba László: Környezetvédelem és környezetpedagógia főiskolai jegyzete, a további fejlesztéshez pedig a Zöld föld tanári kézikönyv került felhasználásra.
 • jógyakorlat alkalmazási területei: tanuló személyiségének fejlesztése, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztése, mélyítése, középiskolai tanulmányok előkészítése
 • jógyakorlat megosztásának formája: programismertetés, előadás, bemutató foglalkozás, műhelyfoglalkozás.
 • A jógyakorlat
 • humán-erőforrás igénye: valamilyen természettudományi végzettséggel rendelkező innovatív pedagógus
 • eszközigénye: projektor, interaktív tábla, hangszórók, laptop, feladatlapok, kerti szerszámok, komposztáló
 • és időigénye: heti egy alkalom - 45 perc/foglalkozás

Játékkavalkád – tanulást segítő játékgyűjtemény

 • célja: A tanulás támogatása saját készítésű eszközök, játékok segítségével
 • célcsoport: 1-6. évfolyam
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jógyakorlat rövid leírása: Az általunk készített és eredményesen alkalmazott eszközök sokoldalú fejlesztési lehetőséget kínálnak a különböző évfolyamokra és tantárgyakra vonatkozóan. A gyűjteményben elsősorban a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret és a természetismeret tanórákon alkalmazható eszközök és játékok találhatóak. Segítségükkel nemcsak színesebbé tehetjük a tanórákat, hanem megkönnyíthetjük a tanulók számára az egyes tananyagok elsajátítását, bevésődését, ugyanakkor segíti a tantárgyi koncentrációt, amely a gyermekek komplex gondolkodását is támogatja.

Mivel az eszközök manipulatív tevékenységre épülnek, ezért fejlesztő hatásuk hatékonyan támogatja a tanuláshoz elengedhetetlen készségek és képességek kialakulását, fejlesztését, a tanulók egymás közötti együttműködését és a szociális kapcsolatok erősítését. Az eszközök közvetett módon hozzájárulnak a sikeres tanulás tanításához, az eredményes tanulási stratégiák kialakításához, valamint a fejlesztő- felzárkóztató tevékenység színesítéséhez.

 • jógyakorlat alkalmazási területei: tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon a tanuló, személyiségének fejlesztése, tantervi tudás bővítése, a tanulás tanításának támogatása.
 • jógyakorlat megosztásának formája: programismertetés, bemutató foglalkozás, műhelyfoglalkozások.
 • A jógyakorlat
 • humán-erőforrás igénye: tanítók, tanárok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok.
 • eszközigénye: IKT eszközök, könnyen elkészíthető játékok, eszközök.
 • és időigénye: A tanév folyamán az aktuális tananyaghoz illesztve, illetve önálló foglalkozás keretén belül 45 perc/ foglalkozás.

"Szövegelő matematika"

 • célja: A matematikai kompetencia, gondolkodás fejlesztése, a szövegfeldolgozás megkönnyítése, gyorsabb feladatmegoldás elősegítése. A tantárgyköziség megteremtése, a tanulási nehézséggel küzdő tanulók teljesebb körű megsegítése, a lemorzsolódás csökkentése.
 • célcsoport: 5-8. évfolyam
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jógyakorlat rövid leírása: Szöveges, vagy nem mechanikusan megoldható feladatok értelmezésének segítése és a matematika nyelvére való átírásának a megkönnyítése. A jó gyakorlat segíti a diszlexiás és a diszkalkuliás tanulókat abban, hogy könnyebben és eredményesebben tudják megoldani a feladatokat matematika órán.

A matematikai fogalmak, kifejezések részleges, vagy téves értelmezése a tanulási nehézséggel küzdő tanulók körében sikertelenséget, motiválatlanságot okozhatnak.

A szövegelő matematika olyan feladatalapokat tartalmaz, amelyeket csoportos, vagy páros munkaformában is jól lehet alkalmazni, olyan osztályokban, ahol több tanulási problémával küzdő gyermek tanul. A feladatlapon egy-egy szöveges, vagy nem mechanikusan megoldható feladat van, mint alap probléma. Az általunk kifejlesztett technika először a megértésre fókuszál, majd pedig a sikeres megoldást támogatja. Különböző feladatokon keresztül segítjük elő a matematikai fogalmak értelmezését, melyek megkönnyítik a tanulók számára a feladatok sikeres elvégzését.

 • jógyakorlat alkalmazási területei: matematika órána tanulás támogatása, a tanuló személyiségének a fejlesztése azáltal, hogy egyre több matematikai fogalmat, kifejezést ismer meg, és ezeket megtanulja használni minden témakörben. A módszer korrepetáláson és fejlesztő foglalkozáson is eredményesen alkalmazható.
 • jógyakorlat megosztásának formája: programismertetés, előadás, bemutató foglalkozás, műhelyfoglalkozások
 • A jógyakorlat
 • humán-erőforrás igénye: matematika tanárok, fejlesztő pedagógusok,gyógypedagógusok
 • eszközigénye: IKT eszközök, feladatlapok
 • és időigénye: matematika órába beépítve, valamint önálló foglalkozásként 45 perc/ foglalkozás

Ki játszik velem? – Tematikus sportdélután

 • célja: A szabadidő hasznos eltöltése. A testi fejlődés, az egészséges életmód, a teljeskörű személyiségfejlesztés támogatása tematikus, játékos, mozgásos, élményt adó közösségi sportfeladatokon keresztül.
 • célcsoport: 7-10 éves korosztály (alsó tagozatos tanulók)
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jógyakorlat rövid leírása: A foglalkozásokat havi rendszerességgel szervezzük meg minden hónap utolsó péntek délutánján. Az aktuális évszakhoz, ünnepkörhöz kapcsolódva állítjuk össze a feladatokat, ügyességi játékokat. (pl. évszakok, Mikulás, Luca nap, Farsang, Húsvét). Csapatalkotás: mindig irányított, életkor, mozgásfejlettség alapján válogatjuk össze a tanulókat, így a különböző korosztályú és képességű gyermekek vegyes csapatokat alkotva tudnak részt venni a foglalkozásokon. Minden alkalommal más-más jellegű feladatot, mozgásformát, játékot tervezünk (akadálypálya, ügyességi, gyorsasági feladatok, együttműködést igénylő feladatok, sportjátékok, csapat- és egyéni játékok). A csapatok alakítása után a feladatok, játékok ismertetése következik, mely bemutatással is társul. A játék fontossága, játékélmény miatt nem hirdetünk győzteseket, veszteseket, hanem az a Fair play szabályt követve arra törekedünk, hogy mindenki pozitív élményekhez jusson és érezze jól magát.
 • jógyakorlat alkalmazási területei: egészségnevelés, testi, lelki és az érzelmi fejlődés támogatása, személyiségfejlődés, közösségfejlesztés, együttműködés fejlesztése.
 • jógyakorlat megosztásának formája: programismertetés, bemutató foglalkozás, műhelymunka
 • A jógyakorlat
 • humán-erőforrás igénye: tanítók, testnevelő tanárok
 • eszközigénye: sporteszközök, esetleg udvari játékok, tornacsarnok / sportudvar
 • időigénye: rugalmasan tervezhető, ajánlott időkeret minimum 1 óra/ foglalkozás


2023.09.12.

(2020.09.17.)

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el