Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

 • Átmenet megkönnyítését segítő program - A kudarcmentes iskolakezdés és továbbhaladás támogatása (óvoda -alsó tagozat - felső tagozat)
 • Középsuli! Válasszunk pályát!  - A pályaválasztás előtt álló gyermeknek és szüleiknek szóló gyakorlatorientált tanácsadás, segítségnyújtás, valamint olyan ismeretek átadása, amelyek megkönnyítik a választást és a döntéshozatalt a továbbtanulás nehéz időszakában.
 • DISZFIX - diszlexiás tanulók olvasásának és szövegértésének fejlesztése differenciált rétegmunka elemeivel.
 • A mi grundunk/A lakóhely múltja, jelene, jövője gyermekszemmel (Tematikus digitális kompetenciafejlesztés a könyvtárban

Jó gyakorlatok bemutatása

Jó gyakorlat megnevezése: Átmenet megkönnyítését segítő program

 • célja: A kudarcmentes iskolakezdés és továbbhaladás támogatása (óvoda-alsó tagozat -felső tagozat).
 • célcsoport: 1-6. évfolyam
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jó gyakorlat rövid leírása: A jó gyakorlat a gyermekek egyéni képességeihez mért, differenciált, intenzív, tudatos, tervszerű, mérhető, egész napos képességfejlesztést biztosít. A tanulók szükségleteire, tulajdonságaira, korábbi ismereteire, tapasztalataira épít, és a saját fejlődés, tanulási folyamatban való aktivitás, felelősség kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ennek megfelelően alakítja a tanulási tartalmat, a feldolgozás módszereit, ütemét, szervezeti kereteit. Egymással kölcsönhatásban fejleszti az egyént és a közösséget, amelynek érdekében szükséges kompetenciák és együttműködési készségek kialakításához szükséges tanulásszervezési módokat preferálja, gyermekközpontú tanulási körülményeket biztosít. A program továbbvitele a felső tagozatban eredményesen segíti az átvezetést.
 • jó gyakorlat alkalmazási területei: a tanulók személyiségének fejlesztése, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztése, a tanulás támogatása
 • jó gyakorlat megosztásának formája: programismertetés, előadás, bemutató óra, óraelemzés, műhelyfoglalkozás
 • A jó gyakorlat:
 • humán-erőforrás igénye: innovatív szemléletű pedagógusok
 • eszközigénye: tanulóbarát környezet, szőnyeg, tanulói mappák,
 • időigénye: rugalmas időkeret

Jó gyakorlat megnevezése: Középsuli! Válasszunk pályát!

 • célja: A pályaválasztás előtt álló gyermekeknek és szüleiknek használható, gyakorlatorientált tanácsadás, segítségnyújtás, valamint olyan ismeretek átadása, amelyek megkönnyítik a választást és a döntéshozatalt a továbbtanulás nehéz időszakában.
 • célcsoport: 7-8. évfolyam
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jó gyakorlat rövid leírása: A pályaválasztás egy hosszú folyamat eredménye, melynek során a tanulóknak szükséges egy reális énképet kialakítani magukról, felmérni készségeiket és képességeiket, megismerni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendszerezniük kell elképzeléseiket, távlati céljaikat és megismerni a megvalósításhoz szükséges utat, folyamatot. Emellett rendkívül fontos, hogy a tanulók, életkoruknak megfelelő szinten, minél szélesebb körű pályaismerettel rendelkezzenek, megismerjék a szakmákat, ágazatokat, lehetőségeket. Tisztában kell lenniük azzal, hogy mit vállalnak egy adott szakma választásával. A tanulóknak a kidolgozott foglalkozások segítséget nyújtanak abban, hogy megismerjék a munkaerőpiac működését, elvárásait, változásait. a munkaerőpiac megismeréséhez gyerekekkel, annak működése, elvárásai, változásai. Előadás- és fórumsorozat lehetőséget biztosít a szülőknek a pályaválasztást érintő mindennemű információ megszerzésére, rendszerezésére. Külső partnerek bevonásával pedig komplex pályaorientációs nap jelenik meg a gyakorlatban. A program bevonja az iskolapszichológust és a gyógypedagógusokat is, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók középszintű oktatási rendszerbe való átvezetése még sikeresebb legyen.
 • jó gyakorlat alkalmazási területei: személyiségfejlesztés, szociális és állampolgári kompetencia, kommunikáció, problémamegoldó képesség fejlesztése, felkészülés a felnőtt lét szerepeire
 • jó gyakorlat megosztásának formája: programismertetés, előadás, bemutató foglalkozás, műhelyfoglalkozás.
 • A jó gyakorlat:
 • humán-erőforrás igénye: -
 • eszközigénye: IKT eszközök
 • időigénye: 45 perc/foglalkozás

Jó gyakorlat megnevezése: DISZFIX - diszlexiás tanulók olvasásának és szövegértésének fejlesztése differenciált rétegmunka elemeivel

 • célja: A diszlexia egyes tüneteinek mérséklése, az olvasás, szövegértés fejlesztése, tanulás támogatása, ismeretek bővítése. Lemorzsolódás mértékének csökkentése.
 • célcsoport: 1-8. évfolyam
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jó gyakorlat rövid leírása: Az általunk alkalmazott gyakorlatunkban az OpenDyslexic betűtípusra átalakított ismeretterjesztő szövegek kerülnek feldolgozásra a differenciált rétegmunka egyes elemeinek felhasználásával az alsó tagozatban, de folyamatban van a kidolgozása a felső tagozatos tanulók számára is. A differenciálás során négy fokozat különíthető el a szövegek feldolgozása során, melyek a tanulók egyéni haladási szintjéhez igazodik. (Pl.: A szöveg szótagolva is megjelenhet, terjedelme változhat, a feladatok mennyisége, nehézsége is variálható.) Az ismeretterjesztő szövegek által bővülnek ismereteik különböző tudományokkal kapcsolatosan. Tantárgyi koncentrációja az ismeretterjesztő szövegeknek köszönhetően széleskörű. Bármely tantárgyra, osztályfokra adaptálható.
 • jó gyakorlat alkalmazási területei: tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon a tanuló, gyermek személyiségének fejlesztése, tantervi tudás fejlesztése, a tanulás támogatása, tanítása.
 • jó gyakorlat megosztásának formája: programismertetés, előadás, bemutató foglalkozás, műhelyfoglalkozások.
 • A jó gyakorlat:
 • humán-erőforrás igénye: előny a fejlesztőpedagógusi vagy gyógypedagógusi végzettség
 • eszközigénye: IKT eszközök
 • időigénye: 45 perc/ foglalkozás

Jó gyakorlat megnevezése: A mi grundunk /A lakóhely múltja, jelene, jövője gyerekszemmel (Tematikus digitális kompetenciafejlesztés a könyvtárban

 • célja: A diákok lakóhelyéhez kötődő identitástudatának erősítése, illetve a helyről szóló tudás hozzáépítése az iskolában tanultakhoz. Elsősorban a honismeret, történelem és földrajz tantárgyak tananyagához kapcsolódóan az olvasásra nevelés, az olvasásfejlesztés, szövegértés fejlesztése, az önálló gondolkodás elősegítése, csoportban való munka erősítése, a tehetséggondozás elősegítése alkotó tevékenység során, a hagyományos és a digitális információ szerzési formák felhasználásával.
 • célcsoport: 1-8. évfolyam
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jó gyakorlat rövid leírása: A program a tanulók életkorának megfelelő szinten segíti a település közvetlen természetes és mesterséges környezetének megértését és az élő hétköznapi hősök megismerését. A gyűjtőmunka során megtanulnak eligazodni a könyvtári állományokban és az interneten. A csapatban való munka és a közösségi modulok erősítik szociális kompetenciák fejlődését. Érdeklődésük, szemléletük kitágul, szélesedik, felelősségvállalásuk a hiteles információ szerzés során nő. Pozitív élményeket szereznek a kutatással, a könyvtárlátogatással kapcsolatban. A modulok feldolgozása során a diákok közvetlenül részt vesznek a tervezésben, a feladatok megosztásában, ezáltal fejlődik ítélőképességük és képessé válnak a tapasztalatok cseréje és az összegyűjtött információ értékelésére. A feladatok változatosan épülnek fel, az információkereséstől, a kézműves foglalkozásokon át az összegyűjtött anyag könyv formátumba rendezéséig, igen széleskörű tevékenységet foglal magába.
 • jó gyakorlat alkalmazási területei: A tanuló, gyermek személyiségének fejlesztése, a tanulás támogatása, tantervi tudás fejlesztése, társadalmi érzékenyítés, a digitális információszerzés etikájának elsajátítása.
 • jó gyakorlat megosztásának formája: programismertetés, előadás, bemutató foglalkozás, műhelyfoglalkozások
 • A jó gyakorlat:
 • humán-erőforrás igénye: programvezetők
 • eszközigénye: IKT eszközök
 • időigénye: 1 óra/ foglalkozás
Kapcsolattartó: Andrássy Tiborné

Telefon: 82/512-960

Email: info@rafeisk.hu 

Készítsd el weboldaladat ingyen!